• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN FERROB DETAILING CENTER

Algemeen

Artikel 1

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten door Ferrob Detailing Center.

b. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, aanvaardt Ferrob Detailing Center geen van deze algemene voorwaarden afwijkende afname- of betalingsvoorwaarden, noch enige aanvulling op deze voorwaarden al dan niet opgenomen in algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 2

Wordt een door de opdrachtgever verleende opdracht binnen 24 uren voordat met de opdracht dient te worden aangevangen geannuleerd, dan is de opdrachtgever 50% verschuldigd van hetgeen zou zijn gefactureerd indien de opdracht niet geannuleerd zou zijn.

Artikel 3

Ferrob Detailing Center zal haar verleende opdrachten naar beste kunnen uitvoeren. Zij is echter niet aansprakelijk voor schade die na uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever wordt geconstateerd, tenzij uitdrukkelijk vaststaat dat de schade is ontstaan door schuld van de zijde van Ferrob Detailing Center. Aangezien reeds aanwezige lak- en plaatwerkschade vaak na behandeling beter geconstateerd kan worden, wordt bij constatering van schade aan lak- plaatwerkschade, er voorhands vanuit gegaan, dat deze schade al bestond voordat aan de behandeling werd begonnen.

Artikel 4

Voor eventuele schade is Ferrob Detailing Center in ieder geval niet verder aansprakelijk dan het door haar redelijkerwijs verzekerde risico. Voldoening van de schade door Ferrob Detailing Center kan geschieden middels cessie van de betreffende vordering op de verzekeringsmaatschappij.

Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 5

Klachten over fakturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de faktuur schriftelijk te zijn ingediend . Wordt binnen deze termijn geen schriftelijke klacht ingediend, dan wordt de opdrachtgever geacht accoord te zijn met de faktuur.

Artikel 6

a. Betaling dient plaats te vinden , binnen twee weken nadat door Ferrob Detailing  Center een faktuur aan de opdrachtgever is gezonden.

b. Vanaf het verstrijken van deze termijn van twee weken, is de opdrachtgever de wettelijke rente vermeerderd met drie procent verschuldigd over het alsdan nog op de faktuur openstaande bedrag. Tevens is Ferrob Detailing Center na het verstrijken van deze termijn van twee weken bevoegd om de aan de inning  van het       verschuldigde bedrag verbonden incassokosten te berekenen aan de opdrachtgever.

c. De aan de inning van het verschuldigde bedrag verbonden incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag aan Ferrob Detailing Center verschuldigde bedrag, doch op ten minste €  500,-

d. De incassokosten worden geacht te zijn gemaakt, op het moment dat door Ferrob Detailing Center of een door haar gemachtigde derde een sommatie/betalingsherinnering aan opdrachtgever wordt verstuurd.

Artikel 7

a. Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij overlijdt, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Ferrob Detailing Center het recht om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

b. Bij niet nakoming van één zijner verplichtingen is de opdrachtgever in verzuim door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

Artikel 8

De opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf doet afstand van zijn recht op schuldvergelijking / compensatie.

Aanbiedingen , offertes en tarieven

Artikel 9

Alle prijzen en tarieven genoemd in onze aanbiedingen, offertes, prijsopgaven etcetera zijn exklusief omzetbelasting , tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 10

Prijsverhogingen ten gevolge van verhoging van het tarief omzetbelasting en/of door verhoging en/of invoering van andere heffingen van overheidswege worden aan de opdrachtgever doorberekend, zonder dat de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf het recht heeft de opdracht geheel of ten dele te annuleren.

Artikel 11

Al onze aanbiedingen , offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 12

De termijnen waarbinnen de diensten worden uitgevoerd worden in onze aanbiedingen, offertes en prijsopgaven bij benadering aangegeven. Bij overschrijding van de termijn bestaat geen recht op schadevergoeding , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.